1463 người đang online

Quy định mới về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan Nhà nước (02/08/2023)

Ngày 25 tháng 4 năm 20223, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh...

https://chuyendoiso.dienbien.gov.vn/
°