1131 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 2023 02/12/2023 33/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B33-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024 2023 02/12/2023 34/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B34-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 2023 02/12/2023 35/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B35-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024 2023 02/12/2023 36/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B36-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 2023 02/12/2023 37/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B37-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 2023 02/12/2023 38/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B38-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 2023 02/12/2023 39/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B39-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 2023 02/12/2023 40/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B40-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 2023 02/12/2023 41/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B41-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024 2023 02/12/2023 42/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B42-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024 2023 02/12/2023 43/CK-NSNN 5370/BC-UBND Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc DT-2023-N-B43-TT343-11.xlsx 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024 2023 02/12/2023 44/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B44-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 2023 02/12/2023 45/CK-NSNN 5370/BC-UBND DT-2023-N-B45-TT343-11.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed.pdf
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 2023 02/12/2023 B59/CK-NSNN 5370/BC-UBND TH-2023-N-B59-TT343-11.xls.xlsx Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed (1).pdf
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 2023 02/12/2023 B60/CK-NSNN 5370/BC-UBND Báo cáo thu, chi ns năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024 (LĐVPs).doc 5370(23.11.2023_07h48p33)_signed (1).pdf TH-2023-N-B60-TT343-11.xls.xlsx
1 2 3 4 5 6