1562 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2024 – 2026 2023 02/12/2023 trình HĐND KH Tài chính ns 03 năm giai đoạn 2024-2026 HĐND (LĐVP).doc trình HĐND Biểu số liệu 3 năm 2024-2026 HĐND (LĐVP).xlsx
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2024-2026 2023 04/08/2023 1577/STC-QLNS 1577_signed_signed.PDF
Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2023-2025 2023 03/12/2022 354/BC-UBND 354(03.12.2022_14h47p13)_signed.pdf
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025 2023 22/08/2022 1705/STC-QLNS 1705_signed.PDF èm biểu.PDF Mau-bieu-2023.xls
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024 2022 11/02/2022 1577/STC-QLNS 1577_signed_signed.PDF
Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2022-2024 2021 03/12/2021 Báo cáo 395/BC-UBND 395 kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm.pdf Biểu số liệu 3 năm 2022-2024 -1.12 - chuyen ub.xls BC Tai chinh 3 nam - hop tv -28.11-bo sung thu dat.doc
Đánh giá Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương giai đoạn 2021-2023 2021 03/12/2021 Báo cáo 77/BC-UBND 77_signed_signed.PDF
Báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 2020 03/12/2020 Báo cáo 387/BC-UBND 387_Kê hoạch tài chính 5 năm 2021-2025.PDF Biểu kèm theo Kế hoạch tài chính 5 năm.xls BC KH tc 05 năm.doc
Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2021-2023 2020 03/12/2020 Báo cáo 388/BC-UBND Biểu số liệu 3 năm 2021-2023.xls BC Tai chinh 3 sau họp tv.doc 388_Kế hoạch tài chính 3 năm 2021-2023.PDF
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2021-2023 2021 14/08/2020 1363/STC-QLNS 363_xây dựng dự toán 2021.PDF
Đánh giá Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương giai đoạn 2020-2022 2020 07/04/2020 93/BC-UBND 93_7.4.2020_Đánh giá Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương giai đoạn 2020-2022.PDF
Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 2019 06/12/2019 Báo cáo 369/BC-UBND Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025.PDF
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2021-2022. 2020 25/06/2019 964/STC-QLNS Hướng dẫn xây dựng dự toán 2020 21.6.2019.doc Hướng dẫn XD DT 2020.doc
Báo cáo kế hoạch tài chính 03 năm địa phương giai đoạn 2019-2021 2018 29/11/2018 Báo cáo 251/BC-UBND Báo cáo Kế hoạch tài chính 03 năm địa phương giai đoạn 2019-2021.doc Bieu BC tai chinh 3 nam 2019-2021.xls
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách địa phương 3 năm 2019-2021 2018 18/07/2018 Báo cáo 207/BC-UBND Báo cáo THTH DT năm 2018;Xây dựng DT thu, chi NSĐP năm 2019 và kế hoạch tài chính -NSĐP 3 năm 2019-2021.pdf
1