1536 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Quyết toán quỹ tài chính ngoài ngân sách 2022 31/12/2023 Quyet toan quy tc ngan sach.xlsx
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 2022 26/12/2023 Biểu số 62/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc f09f9dda237531fdBiểu 62 (1).xlsx Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2022 2022 26/12/2023 Biểu số 63/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND Biểu 63.xlsx 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 2022 26/12/2023 Biểu số 64/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND Biểu 64.xlsx 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 2022 26/12/2023 Biểu số 65/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc 6c44dccd6fde305dBiểu 65 (1).xlsx Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 2022 26/12/2023 Biểu số 66/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND Biểu 66.xlsx 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 2022 26/12/2023 Biểu số 67/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND Biểu 67.xlsx 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 2022 26/12/2023 Biểu số 68/CK-NSNN 2128/QĐ-UBND Biểu 68.xlsx 2128(25.12.2023_09h58p27)_signed (1).pdf To-trinh-cong-khai.doc Thuyet minh quyet toan.doc
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 26/12/2022 62/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B62-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 2343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021 2021 26/12/2022 63/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B63-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 2343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 2021 26/12/2022 64/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B64-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 2343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 26/12/2022 65/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B65-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 2021 26/12/2022 66/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B66-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 2343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 2021 26/12/2022 67/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B67-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 2343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 2021 26/12/2022 68/CK-NSNN 2343/QĐ-UBND QT-2021-N-B68-TT343-11.xlsx QĐ công khai.doc 2343(26.12.2022_15h35p13)_signed.pdf
1 2 3 4