1380 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 2023 25/11/2023 B59/CK-NSNN 5370/BC-UBND TH-2023-N-B59-TT343-11.xls.xlsx bc ck.pdf BC.doc
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 2023 25/11/2023 B60/CK-NSNN 5370/BC-UBND TH-2023-N-B60-TT343-11.xls.xlsx bc ck.pdf BC.doc
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ NĂM 2023 2023 25/11/2023 B61/CK-NSNN 5370/BC-UBND TH-2023-N-B61-TT343-11.xls.xlsx bc ck.pdf BC.doc
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 2022 03/12/2022 59/CK-NSNN 353BC_UBND TH-2021-N-B59-TT343-11.xls.xlsx 353BC_UBND.pdf Thuyết minh Báo cáo Thu chi năm 2022 trình HĐND.doc
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 2022 03/12/2022 60/CK-NSNN 353BC_UBND TH-2021-N-B60-TT343-11.xls.xlsx 353BC_UBND.pdf Thuyết minh Báo cáo Thu chi năm 2022 trình HĐND.doc
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 2022 03/12/2022 61/CK-NSNN 353BC_UBND TH-2021-N-B61-TT343-11.xls.xlsx Thuyết minh Báo cáo Thu chi năm 2022 trình HĐND.doc 353BC_UBND.pdf
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 03/12/2021 Biểu số 59/CK-NSNN 394/BC-UBND TH-2021-N-B59-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi -trinh HDND - 02-12.doc 394 BC thu chi ngân sách địa phương năm 2021.pdf
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 03/12/2021 Biểu số 60/CK-NSNN 394/BC-UBND TH-2021-N-B60-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi -trinh HDND - 02-12.doc 394 BC thu chi ngân sách địa phương năm 2021.pdf
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 03/12/2021 Biểu số 61/CK-NSNN 394/BC-UBND TH-2021-N-B61-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi -trinh HDND - 02-12.doc 394 BC thu chi ngân sách địa phương năm 2021.pdf
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 2020 03/12/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 390/BC-UBND TH-2020-N-B59-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Tình hình thực hiện Thu, chi NSĐP năm 2020.PDF
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 03/12/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 390/BC-UBND TH-2020-N-B60-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Tình hình thực hiện Thu, chi NSĐP năm 2020.PDF
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 2020 03/12/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 390/BC-UBND H-2020-N-B61-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Tình hình thực hiện Thu, chi NSĐP năm 2020.PDF
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 02/01/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 356/BC-UBND Thuyet minh BC hội đồng 2.12.doc 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF Tình hình thực hiện thu, chi dự toán NSĐP năm 2019.PDF THTHDT-2019-N-B59-TT343-11.xlsx
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 02/01/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 356-BC/UBND THTHDT-2019-N-B60-TT343-11.xlsx Tình hình thực hiện thu, chi dự toán NSĐP năm 2019.PDF 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF Thuyet minh BC hội đồng 2.12.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 02/01/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 356/BC-UBND THTHDT-2019-N-B61-TT343-11.xlsx 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF Thuyet minh BC hội đồng 2.12.doc
1