1572 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 2023 13/10/2023 Biểu số 59/CK-NSNN 2185/TTr-STC 2185_signed_signed.PDF Thuyết minh.PDF TH-2023-9T-B59-TT343-11.xlsx THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU.docx
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 2023 13/10/2023 Biểu số 60/CK-NSNN 2185/TTr-STC TH-2023-9T-B60-TT343-11.xlsx 2185_signed_signed.PDF Thuyết minh.PDF THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU.docx
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 2023 13/10/2023 Biểu số 61/CK-NSNN 2185/TTr-STC TH-2023-9T-B61-TT343-11.xlsx 2185_signed_signed.PDF Thuyết minh.PDF THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU.docx
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2022 2022 14/10/2022 Biểu số 59/CK-NSNN 2200/TTr-STC ờ trình.PDF TH-2022-9T-B59-TT343-11.xlsx Tờ trình.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 2022 14/10/2022 Biểu số 60/CK-NSNN 2200/TTr-STC H-2022-9T-B60-TT343-11.xlsx Tờ trình.PDF Tờ trình.doc
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2022 2022 14/10/2022 Biểu số 61/CK-NSNN 2200/TTr-STC TH-2022-9T-B61-TT343-11.xlsx Tờ trình.doc Tờ trình.PDF
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021 11/10/2021 Biểu số 59/CK-NSNN 2019/TTr-STC Thuyết minh BC THTH CK Quý III năm 2021.doc TH-2021-9T-B59-TT343-11.xls Tờ trình 2019.PDF Biểu kem theo.PDF
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 2021 11/10/2021 Biểu số 60/CK-NSNN 2019/TTr-STC TH-2021-9T-B60-TT343-11.xls Thuyết minh BC THTH CK Quý III năm 2021.doc Biểu kem theo.PDF Tờ trình 2019.PDF
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021 11/10/2021 Biểu số 61/CK-NSNN 2019/TTr-STC TH-2021-9T-B61-TT343-11.xls Thuyết minh BC THTH CK Quý III năm 2021.doc Biểu kem theo.PDF Tờ trình 2019.PDF
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B59-TT343-11.xls 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx Biểu 59-61.PDF
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B60-TT343-11.xls TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF Biểu 59-61.PDF
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B61-TT343-11.xls TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF Biểu 59-61.PDF
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 11/10/2019 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 1626/TTr-STC THTHDT-2019-9T-B59-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.docx
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 11/10/2019 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 1626/TTr-STC THTHDT-2019-9T-B60-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.docx
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 11/10/2019 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 1626/TTr-STC THTHDT-2019-9T-B61-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.docx
1