1385 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023 2023 15/04/2023 Biểu số 59/CK-NSNN 678/STC_QLNS th-2023-q1-b59-tt343-11.xlsx 678_signed.PDF Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2023.doc
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023 2023 15/04/2023 Biểu số 60/CK-NSNN 678/STC_QLNS h-2023-q1-b60-tt343-11.xls 678_signed.PDF huyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2023.doc
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023 2023 15/04/2023 Biểu số 61/CK-NSNN 678/STC_QLNS th-2023-q1-b61-tt343-11.xls 678_signed.PDF Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2023.doc
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2022 2022 15/04/2022 Biểu số 59/CK-NSNN 680/TTr-STC 80_công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2022 signed_signed.PDF Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2022.doc TH-2022-Q1-B59-TT343-11.xlsx
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022 2022 15/04/2022 Biểu số 60/CK-NSNN 680/TTr-STC TH-2022-Q1-B60-TT343-11.xls Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2022.doc 680_công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2022 signed_signed.PDF
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022 2022 15/04/2022 Biểu số 61/CK-NSNN 680/TTr-STC Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2022.doc 680_công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2022 signed_signed.PDF TH-2022-Q1-B61-TT343-11.xls
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2021 2021 12/04/2021 Biểu số 59/CK-NSNN 518/TTr-STC TH-2021-Q1-B59-TT343-11.xls 518_ Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2021.doc
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021 2021 12/04/2021 Biểu số 60/CK-NSNN 518/TTr-STC TH-2021-Q1-B60-TT343-11.xls 518_ Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2021.doc
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021 2021 12/04/2021 Biểu số 61/CK-NSNN 518/TTr-STC H-2021-Q1-B61-TT343-11.xls 518_ Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2021.doc
Cân đối ngân sách địa phương Qúy I năm 2020 2020 14/04/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 551/TTr-STC TH-2020-QI-B59-TT343-11.xlsx 551_Tình hình thực hiện công khai DT Quý 1.2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2020.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 2020 14/04/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 551/TTr-STC TH-2020-QI-B60-TT343-11.xlsx 551_Tình hình thực hiện công khai DT Quý 1.2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2020.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 2020 14/04/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 551/TTr-STC H-2020-QI-B61-TT343-11.xlsx 551_Tình hình thực hiện công khai DT Quý 1.2020.PDF huyết minh BC THTH CK Quý I năm 2020.doc
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019 2019 09/04/2019 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 470/TTr-STC THTHDT-2019-QI-B59-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I, năm 2019.doc Dự thảo QĐ của UBND.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019 2019 09/04/2019 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 470/TTr-STC THTHDT-2019-QI-B60-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I, năm 2019.doc Dự thảo QĐ của UBND.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý I năm 2019 2019 09/04/2019 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 470/TTr-STC THTHDT-2019-QI-B61-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I, năm 2019.doc Dự thảo QĐ của UBND.doc
1