1364 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 2024 30/12/2023 46/CK-NSNN 2193 DT-2024-N-B46-TT343-11.xlsx 2193.pdf Tr-cong-khai-du-toan-2024.doc
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Năm 2024 2024 30/12/2023 47/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B47-TT343-11.xlsx 2193.pdf TQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc
Dự toán thu ngân sách nhà nước Năm 2024 2024 30/12/2023 48/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND 2193.pdf DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc DT-2024-N-B48-TT343-11.xlsx
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi Năm 2024 2024 30/12/2023 49/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B49-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực Năm 2024 2024 30/12/2023 50/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf DT-2024-N-B50-TT343-11.xlsx
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức Năm 2024 2024 30/12/2023 51/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B51-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực Năm 2024 2024 30/12/2023 52/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B52-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực Năm 2024 2024 30/12/2023 53/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B53-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương Năm 2024 2024 30/12/2023 54/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B54-TT343-11.xlsx TQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện Năm 2024 2024 30/12/2023 55/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND T-2024-N-B55-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện Năm 2024 2024 30/12/2023 56/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B56-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Năm 2024 2024 30/12/2023 57/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B57-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Năm 2024 2024 30/12/2023 58/CK-NSNN 2193/QĐ-UBND DT-2024-N-B58-TT343-11.xlsx DTQĐ-cong-khai-du-toan-2024.doc 2193.pdf
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 2023 30/12/2022 46/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B46-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Năm 2023 2023 30/12/2022 47/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf DT-2023-N-B47-TT343-11.xlsx dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
1 2 3 4 5 6