2135 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023 2023 15/04/2023 Biểu số 59/CK-NSNN 678/STC_QLNS th-2023-q1-b59-tt343-11.xlsx 678_signed.PDF Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2023.doc
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023 2023 15/04/2023 Biểu số 60/CK-NSNN 678/STC_QLNS h-2023-q1-b60-tt343-11.xls 678_signed.PDF huyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2023.doc
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023 2023 15/04/2023 Biểu số 61/CK-NSNN 678/STC_QLNS th-2023-q1-b61-tt343-11.xls 678_signed.PDF Thuyết Minh BC THTH CK Quý I năm 2023.doc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 2023 15/02/2023 436/UBND-KT Du no ca năm 2022.pdf
CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 2022 19/01/2023 07/QĐ-STC 07_signed_signed.PDF
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 2023 30/12/2022 46/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B46-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Năm 2023 2023 30/12/2022 47/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf DT-2023-N-B47-TT343-11.xlsx dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán thu ngân sách nhà nước Năm 2023 2022 30/12/2022 48/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B48-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi Năm 2023 2023 30/12/2022 49/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B49-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực Năm 2023 2023 30/12/2022 50/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND 391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf DT-2023-N-B50-TT343-11.xlsx dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức Năm 2023 2023 30/12/2022 51/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B51-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực Năm 2023 2023 30/12/2022 52/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B52-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực Năm 2023 2023 30/12/2022 53/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B53-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương Năm 2023 2023 30/12/2022 54/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND DT-2023-N-B54-TT343-11.xlsx 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện Năm 2023 2023 30/12/2022 55/CK-NSNN 2391/QĐ-UBND 2391(05.01.2023_16h34p45)_signed.pdf DT-2023-N-B55-TT343-11.xlsx dự thảo QĐ công khai dự toán 2023.doc
1 2 3 4 5 6